Het centrum voor leerlingbegeleiding (CLB)

VCLB AMi1  hoofdzetel
Mgr. Donchelei 9
2290 Vorselaar

Tel  014/ 50 74 00
Website    www.clb-ami1.be
Mail           vorselaar@clb-ami1.be
    
Toegankelijk voor publiek
*9:00 tot 12:00 u   13:00 tot 16:00u     
*Op maandag tot 19 uur
*
Na afspraak 

We zijn er voor leerlingen, ouders en school. Gratis. We werken op verschillende vlakken samen met de school, maar we behoren er niet toe.
Je kind kan dus gerust los van de school bij ons terecht. Je kan terecht bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je kind ingeschreven is.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

·  als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt
·   als je kind moeite heeft met leren
·  voor hulp bij studie- en beroepskeuze
·  als er vragen zijn over de gezondheid van je kind, lichaam…
· als je kind vragen heeft rond seks, vriendschap en verliefdheid
·  met vragen over inentingen.
Een deel van wat we doen is verplicht.
Je kind moet naar het CLB…
·  op medisch onderzoek
· als het te vaak afwezig is op school (leerplicht)
· voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs
· om vroeger of net later aan de lagere school tebeginnen
· bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs.

Op onderzoek: het medisch consult tijdens het schooljaar  ’23-’24

· 1ste kleuterklasconsulten met de ouders in Vorselaar
  
·1ste leerjaar
consult op school door arts + vaccinatie
· 4de leerjaarconsult op school door verpleegkundige
·  5de leerjaarenkel vaccinaties op school
·   6de leerjaarklassikaal consult in Vorselaar

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-arts en verpleegkundige. De meeste onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren. In het buitengewoon onderwijs en ook in de centra voor leren en werken of een erkende vorming is dat op leeftijden. Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegster en de dokter altijd vragen stellen. Je kan ook met de dokter een afspraak maken op een later tijdstip. Je kan de onderzoeken door een andere arts laten uitvoeren, maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB.

Inentingen Welke inentingen kan je krijgen?
Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het vaccinatieprogramma dat door de overheid is aanbevolen.Om ingeënt te worden moeten de ouders toestemming geven.·   1ste leerjaar6 / 7 jaarPolio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep), Tetanus (Klem), Kinkhoest
·   5de leerjaar10 / 11 jaarMazelen, Bof (Dikoor)
Rubella (Rode hond)
   
·    1ste secundair12 / 13 jaarBaarmoederhalskanker 2x
(ook jongens)
·    3de secundair14 / 15 jaarDifterie, Tetanus, Kinkhoest

CLB-dossier

Als je kind bij ons voor begeleiding komt, dan maken we een dossier. Daarin noteren we alles wat met jouw kind en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels:

·          In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.

·          We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.

·          We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.

De CLB-medewerker kan aanwezig zijn tijdens een multidisciplinair overleg, een klassenraad of een cel leerlingenbegeleiding.  Relevante informatie, die belangrijk is voor de leerlingbegeleiding door het CLB, kan opgenomen worden in het CLB-dossier.

Het dossier inkijken?

Vanaf 12 jaar mag je kind een gedeelte van dit dossier inkijken. Ouders of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met de  toestemming van de leerling. Is je kind jonger dan 12 jaar, dan mag je als ouder of voogd (een deel van ) het dossier inkijken. Inkijken gebeurt wel altijd samen met een gesprek om uitleg te geven.  Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.

Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp.

Je kan vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.

Naar een andere school

Als je kind naar een andere school gaat, dan gaat het dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je kan je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dat kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan, (indien van toepassing) een kopie van het gemotiveerd verslag of (indien van toepassing) een kopie van het verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs.

Als je niet wil dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat dan moet je dat binnen de 10 dagen na je inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het dossier pas na 1 september overgedragen.

En later?

We houden het dossier van je kind minstens 10 jaar bij , te tellen vanaf de laatste CLB-tussenkomst.  Daarna wordt het vernietigd.